Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie

Procedury

Wykaz procedur
1. Procedura postępowania dyrektora i pedagoga szkolnego w przypadku agresji ucznia
wobec nauczyciela lub pracownika szkoły.
2. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie
substancję niebezpieczną lub przypominającą narkotyk.
3. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników
wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych.
4. Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia, który jest ofiarą przemocy
w szkole.
5. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku używania w trakcie lekcji telefonu
komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych bez zgody nauczyciela.
6. Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia w szkole zjawiska cyberprzemocy.
7. Procedura postępowania w sytuacji pobytu w szkole osoby obcej.
8. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się
uczeń pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
9. Procedury bezpieczeństwa pracowni informatycznych.
10. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia włamania do pracowni, naruszenia
zainstalowanych zabezpieczeń bądź sytuacji uruchomienia się systemu alarmowego
w placówce szkolnej.
11. Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia szkoły i mienia prywatnego.
12. Procedura postępowania w razie wypadku ucznia będącego pod opieką szkoły.
13. Procedura obsługi i korzystania z monitoringu i systemu kontroli dostępu.
14. Procedura organizacji wycieczek szkolnych.
15. Procedura obiegu informacji.
16. Procedura współpracy z rodzicami.
17. Procedura przyjmowania skarg od rodziców uczniów, uczniów i osób zewnętrznych.
18. Procedura postępowania – alarm bombowy.
19. Procedura postępowania w przypadku palenia papierosów przez uczniów na terenie
szkoły.
20. Procedura monitorowania frekwencji uczniów.